۱۳۸۹ اسفند ۲۵, چهارشنبه

فکر ملی کردن نفت از کیست؟

فکر ملی کردن نفت از کیست؟:
به مناسبت روز 29 اسفند روز ملی شدن صنعت نفت در ایران مطلب زیر را که از نسک علی میرفطروس استخراج کردم را بخوانید:
بی تردید ملی کردن صنعت نفت و استیفای حقوق تاریخی ملت ایران ، یکی از بزرگترین رویدادها و دستاوردهای ملی کردن نفت را ساخته و پرداخته دکتر حسین فاطمی یا دکتر محمد مصدق می دانند در حالیکه پیگیری بحث های مربوط به نفت در مجلس نشان می دهد که سالها پیشتر ، ساعد مراغه ای سیاست
 " تحریم مذاکرات نفت "  را آغاز کرده بود و سپس از همین زمان غلامحسین رحیمیان ( نماینده قوچان ) طرح  " الغای قرارداد نفت جنوب "  را به مجلس پیشنهاد کرد؛ و از مصدق نیز تقاضا نمود تا آنرا امضا کند ولی مصدق ( در آنروز ) از امضا و تائید این طرح قانونی ، خودداری کرده بود.
( متینی صص 158 – 159 ، به نقل از : کی استوان ، ج 1 ، ص 222 – 223 )
حسین مکی ضمن اینکه خود ، نریمان و حسین فاطمی را مبتکر این طرح می دانند ، تاکید می کند که دکتر مصدق آخرین کسی بود که امضای خودرا پای پیشنها نهاد.
( متینی ، ص 228 ، به تقل از: موحد ، ج 1 ، ص 118 )
از طرف دیگر:  دکتر مصدق در ملاقات با شاه و در پاسخ تلگراف تشویق و تائید او تاکید کرد که:  " شاه سهم بزرگی در موقعیت های دولت ( در امر ملی کردن صنعت نفت ) داشته است و نام او در تاریخ خواهد ماند... هر موقعیتی در هرجا و در مورد تحصیل شده ، مرهون توجهات و عنایات ذات اقدس ملوکانه است که همه وقت ، دولت را تقویت و رهبری فرموده اند " .
( متینی ، صص 265 و 293 ، به نقل از: مصدق ، ص 366 ، موحد ، ج 1 ، ص 456 )
با این مقدمات باید پذیرفت که در مجلس پانزدهم و شانزدهم ، کسانی مانند حسین مکی ، دکتر بقائی ، حائری زاده ، عبدالقدیر آزاد ، دکتر شایگان ، نریمان ، دکتر فاطمی ، آیت الله کاشانی به رهبری دکتر مصدق در تحقق این هدف بزرگ ملی تلاش کرده اند و حتی نطق مفصلی سید حسن تقی زاده ( وزیر دارائی رضا شاه ) مبنی بر وجود عنف و عدم اختیار در امضای قرارداد 1312 / 1933 و در نتیجه:  بی اعتبار داشتن
 " قرارداد دارسی "  ، بارها مورد استناد دکتر مصدق و یارانش در محاکم بین المللی قرار گرفته بود.
( برای نطق مفصل سید حسن تقی زاده در مجلس ، نگاه کنید به: متینی ، صص 187 – 195 )

برداشت از:
نسک آسیب شناسی یک شکست
از: علی میرفطروس

چهار شنبه تیر شید 25 اسفند 2569 شاهنشاهی
برابر با 25 اسفند 1369 خورشیدی تحمیلی تازی و تازی پرستان نوشته شد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر