۱۳۸۹ آذر ۵, جمعه

شیراز سد سال پیش + فرتور

* گفتاری با خوانندگان گرامی:
در مورد این فرتورها باید بگویم این شهر شیراز است که از معروفترین و زیباترین شهرهای ایران است که سد ساله از این شکل به شکل کنونیش درآمده ( همه ما شکل کنونی شیراز را حداقل یکبار دیدیم ) و حالا سد سال پیش این شهر را ببینید که عمر آن زیاد دور نیست ،  به عمر مادر بزرگهای ما میرسد!! فقط دراینجا میخواستم بگویم این شهر و شهرهای دیگر ایران بعد از آمدن رضاشاه بود که ساخته شد و خیابان بندی و میدانهای زیبا و درستی پیدا کرد ،  رضاشاهی که طبق نوشته خودش در کتابهای سفر نامه خوزستان و مازندرانش با دست خالی و خزانه کاملا" خالی و مردمی خشن و  بد بار آمده دست نفوذ حاکمان درنده خوی تربیت شده دست اسلام آنهم به درازای 1400 سال کشور را به شکل کنونی درآورد و بعد هم کمکهای پسرش محمد رضا شاه پهلوی -  یاد هردوی آنها گرامی باد

فرتورهای شیراز سد سال پیش:


عصر ایران

خيابان زند سال 1310




ارگ كريم‌خان 1280





باغ تخت 1274


دروازه قرآن





آرامگاه حافظ 1316





آرامگاه سعدي 1310 -          
 این پیام به رویداد آدینه ناهید شید 5 آذر ماه 2569 شاهنشاهی برابر با5 آذر ماه 1389 خورشیدی تحمیلی  

۱۳۸۹ آبان ۲۶, چهارشنبه

مدارس فقر ( فرتور دار ) در ایران بانوی گرفتار ما

بچه ها عاشق می شوند + مدارس فقر

بچه ها عاشق می شوند . فیلم کوتاهی از صادق مزاری جلالی
فیلم بچه ها عاشق می شوند
مدارس فقر
دو کلاس درس همزمان در يک اتاق
سه عکس از مدارس در مناطق فقيرنشين در تالش







این پیام به رویداد پنج شنبه اورمزد شید 27 آبان ماه 2569 شاهنشاهی برابر با
27 آبان ماه 1369 خورشیدی تحمیلی تازی و تازی پرستان نوشته شد.

۱۳۸۹ آبان ۲۱, جمعه

قصر فیلیه خرمشهر تخریب شد


کد خبر:11471     تاریخ انتشار خبر:1389/08/16-19:43:44   
این پیام به تاریخ آدینه ناهید شید 21 ابان ماه 2569 شاهنشاهی برابر با
21 آبان ماه 1369 خورشیدی تحمیلی تازی و تازی پرستان نوشته شد.


  قصر فيليه خرمشهر تخریب شد

  اون چیه که تواین مملکت خراب نمیشه ؟ اون مسجده و امازاده هست که هم خراب نمیشه ،  نباید هم خراب بشه ، بازهم با پول ایرانیان فقیر شده ساخته میشه 
  - تف به دولت غاصب و جنایتکار ایران تف بازم تف 
    بی شرفها


  گفته مي شود تخريب قصر فيليه خرمشهر که درمحوطه شرکت تاسيسات دريايي خرمشهر قرار دارد مورد اعتراض سازمان ميراث فرهنگي قرارگرفته اما تاکنون واکنشي علني توسط سازمان ميراث فرهنگي آبادان در اين مورد مشاهده نشده است.
  بار ديگر بلدوزرها دور از چشم متوليان و دوستداران ميراث فرهنگي کشور يک بناي ثبت شده در فهرست آثار ملي را موسوم به قصر فيليه خرمشهر ، براي هميشه تخريب کردند.

  سخنگوي انجمن دوستداران ميراث فرهنگي خوزستان به مهر در اهواز گفت: گفته مي شود تخريب قصر فيليه خرمشهر که درمحوطه شرکت تاسيسات دريايي خرمشهر قرار دارد مورد اعتراض سازمان ميراث فرهنگي قرارگرفته اما تاکنون واکنشي علني توسط سازمان ميراث فرهنگي آبادان در اين مورد مشاهده نشده است.

  مجتبي گهستوني افزود: تخريب قصر قاجاري فيليه که در سال 1379 به شماره 2845 در فهرست آثار ملي ثبت شده بود در حالي صورت گرفت که بر خلاف گفته‌هاي مديران ميراث فرهنگي آبادان مرمت بخشي از اين بنا از دو سال پيش آغاز شده بود.

  وي اضافه کرد: انتظار مي رفت اين بنا با توجه به مرزي بودن آن و همچنين شدت حملات در زمان جنگ تحميلي تخريب شود ولي همچنان استحکام خود را حفظ کرده و در وضعيت نسبتا خوبي به سر مي‌برد در عين حال از نظر مرمتي و ساخت و ساز نياز به رسيدگي فراواني دارد.

  سخنگوي انجمن دوستداران ميراث فرهنگي خوزستان اظهار داشت:   قصر فيليه در محدوده شلمچه در کنار اروند رود واقع است.

  آجري کاري هاي اين بنا از ويژگي هاي آن محسوب مي شد که درب و پنجره‌هاي آن از چوب ساج و آبنوس ساخته شده و از آئينه‌ کاريهاي سقف، داخل اطاق ها ، طارم و ايوان هاي آن با تمثال هاي پادشاهان قاجار برخوردار بود.

  گهستوني يادآور شد: سازمان ميراث فرهنگي در سال 1387 هم مبلغ 400 ميليون تومان اعتبار براي يک اقدام غير مرمتي در جوار قصر فيليه به منظور ايجاد يک ساختمان جديد براي الحاق به قصر هزينه کرده بود تا پس از مرمت اين بنا مهمانسراي کارکنان شرکت تاسيسات دريايي ايجاد شود.

  ک‍‍اخ‌ ت‍‍اري‍خ‍‍ي‌ ش‍ي‍خ‌ خ‍ز‌ع‍ل‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ف‍ي‍ل‍ي‍ه خ‍رم‍ش‍‍ه‍ر ب‍‍ا 81 س‍‍ال‌ ق‍دم‍ت‌ ي‍ک‍‍ي‌ ‌از ‌آث‍‍ار م‍ل‍‍ي‌ و ت‍‍اري‍خ‍‍ي‌ ک‍ش‍ورم‍‍ان‌ ب‍ه‌ ش‍م‍‍ار م‍‍ي‌ رود.

  ک‍‍اخ‌ ش‍ي‍خ‌ خ‍ز‌ع‍ل‌ در س‍‍ال‌ 1917 در زم‍ي‍ن‍‍ي‌ ب‍‍ا زي‍رب‍ن‍‍ا‌ي‌ 788 م‍ت‍ر م‍رب‍‍ع‌ در ک‍ن‍‍ار ن‍‍ه‍ر ف‍ي‍ل‍ي‍ه‌ خ‍رم‍ش‍‍ه‍ر ت‍وس‍ط م‍‍ع‍م‍‍ار‌ان‌ ‌اص‍ف‍‍ه‍‍ان‍‍ي‌ و ش‍ي‍ر‌از‌ي‌ س‍‍اخ‍ت‍ه‌ ش‍د.

  ب‍ر‌ا‌ي‌ س‍‍اخ‍ت‌ ‌اي‍ن‌ ک‍‍اخ‌ ‌از م‍ص‍‍ال‍ح‍‍ي‌ ‌ه‍م‍چ‍ون‌ ‌آج‍ر و گ‍چ‌ ‌اس‍ت‍ف‍‍اده‌ ش‍ده‌ ‌اس‍ت. ب‍ن‍‍ا‌ي‌ م‍ذک‍ور در س‍‍ال‌ 1355 م‍رم‍ت‌ ش‍د و ب‍‍ع‍د‌ه‍‍ا م‍ورد ‌اس‍ت‍ف‍‍اده‌ د‌ان‍ش‍ک‍ده‌ ‌ع‍ل‍وم‌ دري‍‍اي‍‍ي‌ ‌اي‍ن‌ ش‍‍ه‍ر ق‍ر‌ار گ‍رف‍ت.

  ق‍س‍م‍ت ه‍‍اي‍‍ي‌ ‌از ب‍ن‍‍ا‌ي‌ ت‍‍اري‍خ‍‍ي‌ ک‍‍اخ‌ ش‍ي‍خ‌ خ‍ز‌ع‍ل‌ در ‌اث‍ر ج‍ن‍گ‌ ت‍ح‍م‍ي‍ل‍‍ي‌ و ‌ع‍و‌ام‍ل‌ ج‍و‌ي‌ ت‍خ‍ري‍ب‌ ش‍د ول‍‍ي‌ پ‍س‌ ‌از پ‍‍اي‍‍ان‌ ج‍ن‍گ‌ ت‍ح‍م‍ي‍ل‍‍ي‌ ب‍‍ار دي‍گ‍ر م‍رم‍ت‌ شد. ش‍ي‍خ‌ خ‍ز‌ع‍ل‌ پ‍س‍ر ح‍‍اج‌ ج‍‍اب‍ر‌ ن‍ص‍رت‌ م‍ل‍ک م‍ت‍ول‍د 1238 ‌ه‍ج‍ر‌ي‌ ق‍م‍ر‌ي‌ ي‍ک‍‍ي‌ ‌از و‌ال‍ي‍‍ان‌ خ‍وزس‍ت‍‍ان‌ ب‍ود ک‍ه‌ ب‍ه‌ م‍دت‌ 29 س‍‍ال‌ ب‍ر ‌اي‍ن‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ح‍ک‍م‍ر‌ان‍‍ي‌ ک‍رد.







  ۱۳۸۹ آبان ۱۳, پنجشنبه

  اقای شجونی شمارا چه به تاریخ ایران و کوروش بزرگ



  شما را چه به تاریخ ایران و کوروش بزرگ ( ذوالقرنین )!!
   


  این پیام از طرف ایران ویچ به من ایمیل شده با هم بخوانیم:


  درود  خدمت تمام ایرانیان -  دوستان حرف هایی میشنویم که به راستی دلمون به درد میاد گلومون میشه پر بغض لعنتی و چشمامون اشک آلود .   در این بین افرادی هم پیدا میشوند که اقتدار ایرانی را مایه شرمساری میدونستند و با نقد کردن آن سعی در زیر سوال بردن اصل موضوع داشند .

  - ایمیلی دریافت کردم که در اون ایمیل نوشته شده بود "
  کوروشی که سنگ آن را به سینه میزنید کسی بود که ازدواج با محارم را برای اولین بار  با  اجازه ای که به پسرش کمبوجیه داد از همچین فردی حمایت نکنید
  "
  بله دست به گیرنده هاتون نزنید درست خواندین دوست خوب ما و دشمن اقتدار ایرانی این گونه نقد میکند کوروش بزرگ را.


  اما این موضوع به اینجا ختم نشد تا این که مثل هر روز سر زدم به سایت خبری عصر ایران .  و مقاله جالبی رو دیدم که هم داغ دل ما را تازه کرد و اما لبخندی غرور انگیز بر لبان ما ایجاد کرد و اون هم پاسخ تحسین بر انگیز اقای محمدی مدیر مسئول وب سایت عصر ایران بود. جا داره همین جا به شخصه به عنوان نماینده ای از خانواده ایران ویج از آقای محمدی تشکر و قدردانی کنم.

  این شما و این مقاله تحسین برانگیز عصر ایرانی ها به برخی دوستان


  این مطلب را برای دوستانتان هم بفرستید


  به تاریخ ایران و کوروش کبیر؟!
  آقای شجونی ! شما را چه


   
   
  واقعاً این درد را باید با چه کسی گفت که مردی به عظمت کوروش که دنیا می ستاید را در همین ایران - در سرزمین خود کوروش - به بدی و حقارت و افترا نام می برند؟  اگر این شخص متعلق به اروپا، مصر، چین یا آمریکا بود، در آنجا نیز چنین زننده و مشمئز کننده با وی برخورد می شد؟؟؟؟  یا آنکه از صدقه سری او، کلی برای خودشان اعتبار کسب می کردند؟!
  کشورهای زیادی در دنیا وجود دارند که مردمانشان آرزومند آنند که از زیر خاکی یا گوشه غاری و کنج جنگلی، لوحی، کتیبه ای، نیزه ای و یا حتی کوزه شکسته ای کهن بیابند و به استناد آن، برای خود تاریخ و تمدن و افتخاری دست و پا کنند و خود را ملتی ریشه دار و اصیل معرفی نمایند و سری بین سرها درآورند.

  کشورهای زیادی هم این سابقه تمدنی را دارند و تمام هم و غم شان نیز حفظ این آثار و بزرگداشت بزرگان تاریخی شان است، از چین و مصر گرفته تا یونان و تمدن مایاها در آن سوی اقیانوس ها.

  تا بدین جای سخن، همه چیز عادی است:  "آنان که تاریخ و تمدن دارند، مفتخر و حافظش هستند و آنان که ندارند، در حسرت اند و  جستجو."
  اما قسمت عجیب داستان مربوط به سرزمینی است که تمدنی عظیم، تاریخی پرشکوه، یادگارهایی جاویدان، زنان و مردانی بزرگ و افتخاراتی کم نظیر دارد، اما در همین سرزمین، گروهی عزم خود را جزم کرده و دوپایشان را کرده اند در یک کفش تا بلکه بتوانند تمام داشته های تاریخی و تمدنی ملت خود را با لاک غلط گیر بپوشانند و آنچه باعث افتخار ملی شان است را تبدیل به ننگ و عار کنند!

  آن سرزمین ،"ایران" است، ایرانی که مردمانش بیش از هر زمان دیگری تشنه آگاهی از تاریخ و تمدن شان هستند و بیش از هر دوران دیگری بر هویت ملی شان تاکید دارند.

  با این حال عده ای که تریبون دارند و بعضاً به مراکز قدرت هم وصل هستند، ابایی از تحریف تاریخ و تحقیر شخصیت های تاریخی این مردم ندارند.   نمونه اش همین آقای جعفر شجونی، عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز تهران است که روز گذشته در نقد اسفندیار رحیم مشایی، سخن را به کوروش کبیر کشانده و با تحقیر او گفته است: "... مثلا همین کوروش که حالا به او فخر می کنند، در تاریخ آمده که اولین کسی که ازدواج با محارم را شروع کرد، کوروش بوده..."

  ( یادم اومد که یک آخوند آیت الله شده ای که نامش را یادم نیست و از بس  این قشر دروغگو و کثیف هستند نمیخواهم هم یادم بیآید گفته بود که ما به ارزشهای ایرانیان بی احترامی نکردیم ، فحش هم ندادیم )
   
  واقعا شرم آور است کسی که خود را ایرانی می نامد، بزرگترین چهره تاریخ ایران باستان را با چنین ادبیات وقیحانه ای یاد کند و به او نسبت ناروا دهد. نسبتی که برخی جریان های ضد ایرانی آن را ساخته و پراکنده اند تا دست بعضی ها در "ایران زدایی از ایران"! باز باشد.
  واقعاً این درد را باید با چه کسی گفت که مردی به عظمت کوروش که دنیا او رامی ستاید را در همین ایران - در سرزمین خود کوروش - به بدی و حقارت و افترا نام می برند؟


  اگر این شخص متعلق به اروپا، مصر، چین یا آمریکا بود، در آنجا نیز چنین زننده و مشمئز کننده با وی برخورد می شد یا آنکه از صدقه سری او، کلی برای خودشان اعتبار کسب می کردند؟! 

   


  اصلا یکی نیست به افرادی مثل آقای شجونی بگوید شما را چه به تاریخ؟!  اصلا شما تا حالا چند کتاب درباره ایران باستان خوانده اید که این گونه به خود اجازه می دهید افتخارات تاریخی یک ملت را لجن مال کنید؟


  متاسفانه فردی مثل آقای شجونی که لباس روحانیت به تن دارد، نه تنها برای تحریف و تخریب تاریخ ایران، به اطلاعاتی ناموثق و جعلی روی می آورد بلکه حتی در رشته تخصصی خودش نیز آنقدر سررشته و دانایی از خود نشان نمی دهد و فردی که علامه طباطبایی از او به عنوان "ذوالقرنین" نبی یاد می کند را چنین مبتذل و خوار می نماید. ( اینها به آیات قرانشان و به دانشمندانشان هم اهمیت نمیدهند / اگر کوروش مرد بدی بود و در زمانش برده داری بود  و خودش راهزنی میکرده هیچگاه نامش به نیکی در قران یاد نمیشد هیچگاه /دروغگوئی و فساد اخلاق این آخوندهای کنونی دربار آخوندی ایران از همینجا معلوم میشود که اعتنا به آیات قرانیشان هم ندارند )
  از آقای شجونی انتظار نمی رود تا از تاریخ ایران باستان سررشته داشته باشد ولی این انتظار چندان بزرگی نیست که چنین روحانی پرسروصدایی دستکم یک بار تفسیر المیزان علامه محمد حسین طباطبایی را خوانده باشد یا تفسیر نمونه آیت الله مکارم شیرازی و تنی چند از روحانیون معروف مانند حجه الاسلام قرائتی را مرور نموده باشد و بداند که در این دو تفسیر که اتفاقا معروف ترین تفاسیر معاصر از قرآن کریم هستند، از کوروش به عنوان ذوالقرنین یاد و تمجید شده است.

  پانویس و عقیده خودم:
  ( ممکنه این ذوالقرنین بودن کوروش بزرگ در قران درست نباشد اما اینرا بدانید که از کوروش هم در قران و هم در نوشته های اشخاصی نامبرده در بالا به نیکی و غیرتمندی و میهن دوستی و انسان دوستی نام برده شده است / این آقایان اگر غیرت و شرافت ندارند سواد خواندن که دارند )

  علامه در المیزان می نویسد: آنچه قرآن از وصف ذوالقرنين آورده با اين پادشاه عظيم تطبيق مى شود، زيرا اگر ذوالقرنين مذكور در قرآن مردى مؤ من به خدا وبه دين توحيد بوده كورش نيز بوده ، و اگر اوپادشاهى عادل ورعيت پرور وداراى سيره رفق ورأ فت واحسان بوده اين نيز بوده واگر اونسبت به ستمگران و دشمنان مردى سياستمدار بوده اين نيز بوده واگر خدا به او از هر چيزى سببى داده به اين نيز داده ، واگر ميان دين وعقل وفضائل اخلاقى وعده و عده وثروت وشوكت وانقياد اسباب براى اوجمع كرده براى اين نيز جمع كرده بود.
  وهمانطور كه قرآن فرموده كورش نيز سفرى به سوى مغرب كرده حتى بر ليديا وپيرامون آن نيز مستولى شده وبار ديگر به سوى مشرق سفر كرده تا به مطلع آفتاب برسيد، ودر آنجا مردمى ديد صحرانشين و وحشى كه در بيابانها زندگى مى كردند. ونيز همين كورش سدى بنا كرده كه به طورى كه شواهد نشان مى دهد سد بنا شده در تنگه داريال ميان كوه هاى قفقاز ونزديكيهاى شهر تفليس است .


  حال چگونه است که یک روحانی  ( کجای اینها روحانی هست؟ ) به خود اجازه می دهد پیامبری مانند ذوالقرنین یا همان کوروش عدالت گستر را با چنین ادبیات سخیفی یاد کند؟


  آقای شجونی اگر مثل خیلی ها، ایرانی بودن خود را فراموش کرده اید، لااقل به احترام لباسی که به تن دارید، کتاب آسمانی و تفسیر آن را که باید به یاد داشته باشید! اگر هم با مشایی مشکل دارید و از اینکه او از کوروش تمجید کرده است دلخورید، بروید با خود مشایی تسویه حساب کنید، چرا تاریخ و فرهنگ کهن ایرانی را سخیف می کنید؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!


  اما در کنار همه این ناگواری ها و بی مهری هایی که به تاریخ و تمدن ایران می شود، خبر خوش این است که مردم ایران بیش از پیش به تاریخ و تمدن کهن خود می بالند و بدان علاقه دارند ، هر چند بعضی ها را خوش نیاید ( که نیاید) !

  منبع عصر ایران



  این پیام به تاریخ آدینه ناهید شید 14 آبان ماه 2569 شاهنشاهی برابر با
  14 آبان ماه خورشیدی تحمیلی تازی و تازی پرستان نوشته شد.