۱۳۸۹ آبان ۲۱, جمعه

قصر فیلیه خرمشهر تخریب شد


کد خبر:11471     تاریخ انتشار خبر:1389/08/16-19:43:44   
این پیام به تاریخ آدینه ناهید شید 21 ابان ماه 2569 شاهنشاهی برابر با
21 آبان ماه 1369 خورشیدی تحمیلی تازی و تازی پرستان نوشته شد.


  قصر فيليه خرمشهر تخریب شد

  اون چیه که تواین مملکت خراب نمیشه ؟ اون مسجده و امازاده هست که هم خراب نمیشه ،  نباید هم خراب بشه ، بازهم با پول ایرانیان فقیر شده ساخته میشه 
  - تف به دولت غاصب و جنایتکار ایران تف بازم تف 
    بی شرفها


  گفته مي شود تخريب قصر فيليه خرمشهر که درمحوطه شرکت تاسيسات دريايي خرمشهر قرار دارد مورد اعتراض سازمان ميراث فرهنگي قرارگرفته اما تاکنون واکنشي علني توسط سازمان ميراث فرهنگي آبادان در اين مورد مشاهده نشده است.
  بار ديگر بلدوزرها دور از چشم متوليان و دوستداران ميراث فرهنگي کشور يک بناي ثبت شده در فهرست آثار ملي را موسوم به قصر فيليه خرمشهر ، براي هميشه تخريب کردند.

  سخنگوي انجمن دوستداران ميراث فرهنگي خوزستان به مهر در اهواز گفت: گفته مي شود تخريب قصر فيليه خرمشهر که درمحوطه شرکت تاسيسات دريايي خرمشهر قرار دارد مورد اعتراض سازمان ميراث فرهنگي قرارگرفته اما تاکنون واکنشي علني توسط سازمان ميراث فرهنگي آبادان در اين مورد مشاهده نشده است.

  مجتبي گهستوني افزود: تخريب قصر قاجاري فيليه که در سال 1379 به شماره 2845 در فهرست آثار ملي ثبت شده بود در حالي صورت گرفت که بر خلاف گفته‌هاي مديران ميراث فرهنگي آبادان مرمت بخشي از اين بنا از دو سال پيش آغاز شده بود.

  وي اضافه کرد: انتظار مي رفت اين بنا با توجه به مرزي بودن آن و همچنين شدت حملات در زمان جنگ تحميلي تخريب شود ولي همچنان استحکام خود را حفظ کرده و در وضعيت نسبتا خوبي به سر مي‌برد در عين حال از نظر مرمتي و ساخت و ساز نياز به رسيدگي فراواني دارد.

  سخنگوي انجمن دوستداران ميراث فرهنگي خوزستان اظهار داشت:   قصر فيليه در محدوده شلمچه در کنار اروند رود واقع است.

  آجري کاري هاي اين بنا از ويژگي هاي آن محسوب مي شد که درب و پنجره‌هاي آن از چوب ساج و آبنوس ساخته شده و از آئينه‌ کاريهاي سقف، داخل اطاق ها ، طارم و ايوان هاي آن با تمثال هاي پادشاهان قاجار برخوردار بود.

  گهستوني يادآور شد: سازمان ميراث فرهنگي در سال 1387 هم مبلغ 400 ميليون تومان اعتبار براي يک اقدام غير مرمتي در جوار قصر فيليه به منظور ايجاد يک ساختمان جديد براي الحاق به قصر هزينه کرده بود تا پس از مرمت اين بنا مهمانسراي کارکنان شرکت تاسيسات دريايي ايجاد شود.

  ک‍‍اخ‌ ت‍‍اري‍خ‍‍ي‌ ش‍ي‍خ‌ خ‍ز‌ع‍ل‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ف‍ي‍ل‍ي‍ه خ‍رم‍ش‍‍ه‍ر ب‍‍ا 81 س‍‍ال‌ ق‍دم‍ت‌ ي‍ک‍‍ي‌ ‌از ‌آث‍‍ار م‍ل‍‍ي‌ و ت‍‍اري‍خ‍‍ي‌ ک‍ش‍ورم‍‍ان‌ ب‍ه‌ ش‍م‍‍ار م‍‍ي‌ رود.

  ک‍‍اخ‌ ش‍ي‍خ‌ خ‍ز‌ع‍ل‌ در س‍‍ال‌ 1917 در زم‍ي‍ن‍‍ي‌ ب‍‍ا زي‍رب‍ن‍‍ا‌ي‌ 788 م‍ت‍ر م‍رب‍‍ع‌ در ک‍ن‍‍ار ن‍‍ه‍ر ف‍ي‍ل‍ي‍ه‌ خ‍رم‍ش‍‍ه‍ر ت‍وس‍ط م‍‍ع‍م‍‍ار‌ان‌ ‌اص‍ف‍‍ه‍‍ان‍‍ي‌ و ش‍ي‍ر‌از‌ي‌ س‍‍اخ‍ت‍ه‌ ش‍د.

  ب‍ر‌ا‌ي‌ س‍‍اخ‍ت‌ ‌اي‍ن‌ ک‍‍اخ‌ ‌از م‍ص‍‍ال‍ح‍‍ي‌ ‌ه‍م‍چ‍ون‌ ‌آج‍ر و گ‍چ‌ ‌اس‍ت‍ف‍‍اده‌ ش‍ده‌ ‌اس‍ت. ب‍ن‍‍ا‌ي‌ م‍ذک‍ور در س‍‍ال‌ 1355 م‍رم‍ت‌ ش‍د و ب‍‍ع‍د‌ه‍‍ا م‍ورد ‌اس‍ت‍ف‍‍اده‌ د‌ان‍ش‍ک‍ده‌ ‌ع‍ل‍وم‌ دري‍‍اي‍‍ي‌ ‌اي‍ن‌ ش‍‍ه‍ر ق‍ر‌ار گ‍رف‍ت.

  ق‍س‍م‍ت ه‍‍اي‍‍ي‌ ‌از ب‍ن‍‍ا‌ي‌ ت‍‍اري‍خ‍‍ي‌ ک‍‍اخ‌ ش‍ي‍خ‌ خ‍ز‌ع‍ل‌ در ‌اث‍ر ج‍ن‍گ‌ ت‍ح‍م‍ي‍ل‍‍ي‌ و ‌ع‍و‌ام‍ل‌ ج‍و‌ي‌ ت‍خ‍ري‍ب‌ ش‍د ول‍‍ي‌ پ‍س‌ ‌از پ‍‍اي‍‍ان‌ ج‍ن‍گ‌ ت‍ح‍م‍ي‍ل‍‍ي‌ ب‍‍ار دي‍گ‍ر م‍رم‍ت‌ شد. ش‍ي‍خ‌ خ‍ز‌ع‍ل‌ پ‍س‍ر ح‍‍اج‌ ج‍‍اب‍ر‌ ن‍ص‍رت‌ م‍ل‍ک م‍ت‍ول‍د 1238 ‌ه‍ج‍ر‌ي‌ ق‍م‍ر‌ي‌ ي‍ک‍‍ي‌ ‌از و‌ال‍ي‍‍ان‌ خ‍وزس‍ت‍‍ان‌ ب‍ود ک‍ه‌ ب‍ه‌ م‍دت‌ 29 س‍‍ال‌ ب‍ر ‌اي‍ن‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ح‍ک‍م‍ر‌ان‍‍ي‌ ک‍رد.  ۶ نظر:

  1. ايراني به خود آ ,, گر به خودآيي , به خدايي رسي
   پاينده ايران ,, بدرود

   پاسخحذف
  2. آثار باستانی هر کشور آیینه فرهنگ و تمدن آن است . متاسفانه امروز به نگهداری این افتخارات کهن اهمیت داده نمی شود . کشورهایی که آثار باستانی ندارند درآمد توریستی شان چند برابر ماست و ما با این همه جاذبه گردشگری در جهان ناشناخته ایم.

   پاسخحذف
  3. دوست عزیز در مطلب مربوط به کوروش برو به ادامه مطلب . ذوالقرنین همونجاست !

   پاسخحذف
  4. سكوت ما و اين صبر لعنتي خيانت بزرگيه به نسلهاي بعد از ما .

   پاسخحذف
  5. خزان هم می رود آرام و اهسته بهارِ دیگری از راه می آید
   چه فرقی می کند حالا؟ مگر مفتاح می آید؟
   چه فرقی می کند غم را...به سرما یاکه در گرما؟
   که من برگیرم از سرما ...بساط هق هق و غم را؟
   مخالف می زند سازم . جهان را زین تفاوت ها؟؟؟
   خوشم آید رها باشم!!! ..ز دنیا از تعادل ها
   وجودم را چه فرقی می کند در گردش هستی؟
   نمی خواهم جدا باشم به آنی از سرِ مستی
   رها کردم من این دنیا .که باشد محفل رندان
   چه خوش باشد رها بودن ..ازین دیوار و این زندان
   ولی در جنگِ با ظالم رخم را بر نمی تابم
   از امشب تا طلوع حق .دمی را من نمی خوابم
   و من تنها نمیباشم که بسیاریم ...بسیاریم
   جدا از جنس و از مذهب .. امیدی مشترک داریم وبار دیگر دژخیمان زمان دست به فیلتر کردن زدن دوست داشتی اصلاحم کن

   پاسخحذف
  6. با عرض سلام ودرود خدمت هموطن گرامی....تشکر که بهم سرزدی ...خوشحال میشم کمکم کنید که در کدوم وبلاگ و سایت ها سایت درست کنم..

   پاسخحذف