۱۳۸۹ آذر ۱۱, پنجشنبه

جشن های ایرانیان

با درود
هم میهنان گرامی با وجود اینکه این پیام من تکراری هست ولی بازهم آنرا میگذارم تا یادآوری کنیم که در ایران قبل از آمدن اعراب مسلمان چقدر شادی و نشاط داشتیم و اکنون چه بر سر سر ما آمده  -  تا چند روز دیگر هم باید بشینیم به عزای مردانی که در ایران آمدند و کشتند و سوزاندند و بردند!!  تمام تاریخ نویسان هم  وقایع آنرانوشتند  ولی دکانداران دین 1400 ساله ما به ما دروغ گفتند و این (نا) مردان را امام کردند ( درحالیکه در کشور خودشان هم امام نیستند و نبودند و مورد قبول هم نبودند) و عزیزشان کردند !! گفتند ای ایرانیان شادی ممنوع ، عزاداری برای خودتان هم ممنوع !!  بنشینید برای حسین ، خودتان را با کارد های مهیب و برنده و تیز و وحشتناک بزنید و ببرید و هلاک کنید !!  شادی شماها همان غمتان هست  ، همان گریه هایتان هست !!  حسین قاتل شماها  همان عزیزتان هست !! اصلا" حسین قاتل هم نبوده و اصلا" در ایران هم نبوده !!

و این هم شادی های از دست رفته مان:


جشنهای ایرانیان:

جشنهای فروردین ماه
نوروز
هرمزد روز از فروردین ماه برابر با یکم فروردین در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
روز امید (زایش زرتشت)
خرداد روز از فروردین ماه برابر با 6 فروردین در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
زیارت پیر هریشت
روز امرداد تا روز خور  از ماه فروردین (7 تا 11 فروردین)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
آبان روز
آبان روز از فروردین ماه برابر با 10 فروردین در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
سیزده بدر
تیر روز از فروردین ماه برابر با 13 فروردین در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
جشن سروشگان
سروش روز از فروردین ماه برابر با 17 فروردین در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
جشن فروردینگان ( نخستین جشن ماهانه)
فروردین روز از فروردین ماه برابر با 19 فروردین در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
نیایش شاه ورهرام
ورهرام روز از فروردین ماه برابر با 20 فروردین در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
*************************************************************************************

جشنهای اردیبهشت ماه

جشن اردیبهشتگان
اردیبهشت روز از اردیبهشت ماه برابر با 3 اردیبهشت در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
چلمو
آبان روز از اردیبهشت ماه برابر با 10 اردیبهشت در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
گاهنبار میدیوزرم
از روز خور تا دی به¬مهر از اردیبهشت ماه برابر با 11 تا 15 اردیبهشت در
گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
پنجاه بدر
فروردین روز از اردیبهشت ماه برابر با 19 اردیبهشت در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
*************************************************************************************

جشنهای خردادماه

جشن ارغاسوان
هرمزد روز از خردادماه برابر با 1 خرداد در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
عید عروج عیسی مسیح
بیست و پنجم ایار ماه آشوری (= 25 می میلادی) برابر با 4 خرداد در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
جشن خردادگان
خرداد روز از خردادماه برابر با 6خرداد در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
عید شاووعوت
ششم و هفتم سیوان ماه عبری برابر با 12 و 13 خرداد در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
عید پنطیکاست
هارم ماه خزیران آشوری و ژوئن میلادی برابر با 14 خرداد در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
زیارت ستی پیر و پیرسبز
از اشتاد روز تا انارام روز از خردادماه برابر با 26 ام  تا 30 ام خرداد
در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
گل و گوجه عروس
مانتره سپندروز از خردادماه برابر با 29خرداد در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
عیدماه
بیست و ششم نَوروزماه تبری برابر با 29 خرداد در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
پایان بهار
سی و یکم خردادماه در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
*************************************************************************************

جشنهای تیرماه

جشن آغاز تابستان ، جشن آب پاشونک
هرمزد روز از تیرماه برابر با 1 تیر در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
پرسه ی همگانی تیرماه
هرمزد روز از تیرماه برابر با یکم تیر در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
نیایش پیر نارستانه
از سپندارمذ روز تا آذر روز از تیرماه برابر با 5 تا 9 تیر در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
جشن نیلوفر
خرداد روز از تیرماه برابر با 6 تیر در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
گاهنبار میدیوشهم گاه
از خور تا دی بمهر روز از تیرماه برابر با 11 تا 15 تیر در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
جشن تیرگان
تیر روز از تیرماه برابر با 13 تیر در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
جشن خام خواری
دی به مهر روز از تیرماه برابر با 15 تیر در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
زیارت پارس بانو
از مهر روز تا ورهرام روز از تیرماه برابر با 16 تا 20 تیر در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
عید نوسردایل
هفتم ماه تموز آشوری برابر با 16 تیر در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
آتش افروزی و کشتی لوچو
از زامیاد روز از تیرماه برابر با 28 تیر در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
*************************************************************************************
جشنهای امرداد ماه

جشن دهوا ربا
روز یکم ماه دولا صابئین مندایی برابر با 2 امرداد در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
سال نو طبری
نخستین روز از فردینه ماه تبری برابر با 2 امرداد در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
عید وارداوار
ژوئیه برابر با 4 امرداد در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
جشن امردادگان
مرداد روز از امردادماه برابر با 7 امرداد در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
عید تادئوس
بیست و نهم جولای برابر با 7 امرداد در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
جشن چله تابستان
آبان روز از امردادماه برابر با 10 امرداد در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
جشن فندق
تیر روز از امردادماه برابر با 13 امرداد در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
جشن مردم سالاری
گوش روز از امرداد ماه برابر با 14 امرداد در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
جشن میانه ی تابستان
دی به مهرروز از امرداد ماه برابر با 15 امرداد در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
زیارت پیر نارکی
مهر روز تا ورهرام روز از امردادماه برابر با 16 تا 20 امرداد در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
سال نو دیلمی
یکم نورز ماه دیلمی برابر با 17 امرداد در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
جشن می خواره
رَشن روز از امردادماه برابر با 18 امرداد در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
عروج مریم عذرا
پانزدهم ماه ناواسارد ارمنی و ماه آب آشوری برابر با 24 امرداد در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
جشن خاچوراتس
هیجدهمین روز از ماه ناواسارد ارمنی برابر با 26 ام امرداد در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
*************************************************************************************
جشنهای شهریور ماه

جشن  فغدیه
هرمَزد روز از شهریورماه برابر با 1 شهریور در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
جشن کشمین
اردیبهشت روز از شهریورماه برابر با 3 شهریور در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
جشن شهریور گان ، زاد روز داراب (  کورش بزرگ ؟؟؟) و مرگ مانی
شهریور روز از شهریورماه برابر با 4 شهریور در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
جشن خزان
دی به آذر روز از شهریورماه برابر با 8 شهریور در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
جشن بازار
دی به مهر روز از شهریورماه برابر با 15 شهریور در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
روز بزرگداشت سالخوردگان
ارد روز از شهریورماه برابر با 25 شهریور در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
گاهنبار پتیه شهیمگاه ،  پتیه شهیم
از اشتاد روز تا انارام روز از شهریورماه برابر با 26 تا 30 شهریور در
گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
جشن انار
از ماراسپند روز شهریورماه برابر با 29 شهریور در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
چشن پایان تابستان
واپسین روز از شهریورماه برابر با 31 شهریور در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

*************************************************************************************
جشنهای مهرماه

 جشن میتراکانا
هرمَزد روز از مهرماه برابر با 1 مهرماه در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
جشن روش هاشانا
یکم تیشری عبری برابر با 1 مهرماه در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
جشن کاشت
از هرمزد تا سپندارمذ از مهرماه برابر با 1 تا 5 مهر در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
جشن تیرگان سوم
تیر روز از مهرماه برابر با 13 مهر در گاهشماری ایرانی
از هرمزد تا سپندارمذ از مهرماه برابر با 1 تا 5 مهر در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
جشن سوکوت یا عید سایبان ها
پانزدهم ماه تیشری عبری برابر با 15 مهرماه در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
جشن مهرگان ، روز عشق
مهر روز از مهرماه برابر با 16 مهر در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
چشن هوشعناتبا
بیست و یکم ماه تیشری عبری برابر با 21 مهرماه در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
جشن رام روزی ، پیروزی کاوه و فریدون بر ضحاک
رام روز از مهرماه برابر با 21 مهر در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
جشن شمینی عصرت
بیست و دوم ماه تیشری عبری برابر با 22 مهر در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
جشن سیمحاتورا
بیست و سوم ماه تیشری عبری برابر با 23 مهر در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
جشن عید مترجمان مقدس
پانزدهم اکتبر میلادی برابر با 23 مهر در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
جشن عید فل
یکم ماه تورا مندایی برابر با 27 مهر در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
*************************************************************************************
جشنهای آبان ماه

فرمان آزادی کورش ، روز جهانی کورش
دی به آذر روز از آبان ماه  برابر با 8 آبان ماه در گاهشمار ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
جشن آبانگان
آبان روز از آبان ماه برابر با 10 آبان در گاهشماری ایرانی

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
جشن تیرماسیزه شو
ماه روز از آبان ماه برابر با 12 آبان در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
جشن دهواحنینا
روز هیجدهم ماه تورا مندایی برابر با 14 آبان در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
جشن پاییزانه
دی¬ به¬ مهر از آبان ماه برابر با 15 آبان در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
گاهنبار ایاثرم
دی به مهر از آبان ماه برابر با 15 آبان در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
گلشن جشن
آسمان روز از آبان ماه برابر با 27 آبان در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
*************************************************************************************

جشنهای آذر ماه

آذر جشن
هُرمَزد روز از آذرماه برابر با 1 آذر در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
جشن کوسه برنشین
هُرمزد روز از آذرماه برابر با 1 آذر در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
جشن آذرگان
آذر روز از آذرماه برابر با 9 آذر در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
عاشوریه
بیست و هفتم ماه کیسلو عبری برابر با 27 آذر در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
شب چله -  زاد روز میترا
انارم روز از آذرماه برابر با 30 آذر در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
گاهنبار میدیارم
انارم روز از آذر ماه برابر با 30آذر ماه در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
*************************************************************************************
جشنهای دی ماه

جشن خرم روز ، زایش خورشید ، نخستین جشن دیگان
هرمزد روز از دی ماه برابر با 1 دی در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
جشن بازار
سپندارمَذ روز از دی ماه برابر با 5 دی در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
دومین جشن دیگان
دی به آذر روز از دی ماه برابر با 8 دی در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
جشن سیرسور ،گیاه خواری
گوش روز از دی ماه برابر با 14 دی در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
جشن تبیکان،  سومین جشن دیگان
دی به مهر روز از دی ماه برابر با 15 دی در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
جشن درامزینان ،جشن درفش ها
مهر روز از دی ماه برابر با 16 دی در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
چهارمین جشن دیگان
دی به دین روز  از دی ماه برابر با 23 دی در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
جشن کوسه گلدی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
*************************************************************************************
جشنهای بهمن  ماه

زاد روز فردوسی بزرگ
اورمزدروز از بهمن ماه برابر با 1 بهمن در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
جشن بهمنگان،روز پدر در ایران باستان
بهمن روز از بهمن ماه برابر با 2 بهمن در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
آغاز پادشاهی کورش بزرگ
شهریور روز ازبهمن ماه برابر با 4 بهمن در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
جشن نوسده
سپندارمذ روز از بهمن ماه برابر با 5 بهمن در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
جشن پیرشالیار
از سپندارمذ روز از بهمن ماه برابر با 5 بهمن در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
جشن سده
آبان روز از بهمن ماه برابر با 10 بهمن در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
جشن طوبی شباط
پانزدهم ماه شواط (شباط) عبری برابر با 14 بهمن ماه در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
جشن بهار کردی - میانه ی زمستان
دی به مهر روز از بهمن ماه برابر با 15 بهمن در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
جشن بادروزی
باد روز از بهمن ماه برابر با 22 بهمن در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
جشن درندز
سیزدهم فوریه برابر با 24 بهمن در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
جشن آفریجگان
انارام روز از بهمن ماه برابر با 30 بهمن در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
*************************************************************************************

جشنهای اسفند  ماه

جشن آبسالان
هرمزد روز از اسفندماه برابر با 1 اسفند در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
جشن اسفندگان ، روز زن در ایران باستان
سپندارمذ روز از اسفندماه برابر با 5 اسفند در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
جشن وخشنکام
آبان روز از اسفندماه برابر با 10 اسفند در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
جشن نوروز رودها
فروردین روز از اسفندماه برابر با 19 اسفند در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
جشن گلدان
بهرام روز از اسفندماه برابر با 20 اسفند در گاهشماری ایرانی

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
جشن چهارشنبه سوری  ،
برابر با شب آخرین چهارشنبه¬ی سال
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
پایان سرایش شاهنامه
ارد روز از اسفندماه برابر با 25اسفند در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
جشن فروردگان
اشتاد روز از اسفندماه برابر با 26 اسفند در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
جشن اوشیدر
مانتره سپند روز یا انارام روز از اسفندماه برابر با 29 یا 30 ام اسفند
در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
جشن پای بران
مانتره سپند روز یا انارام روز از اسفندماه برابر با 29 یا 30 ام اسفند
در گاهشماری ایرانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
گاهنبار میدیارم
انارم روز ازاسفند  ماه برابر با آخرین روز از اسفند ماه در گاهشماری ایرانی
************************************************************************
این پیام به رویداد  آدینه ناهید شید 12 آذر ماه 2569 شاهنشاهی برابر با
12 آذر ماه 1389 خورشیدی تحمیلی تازی و تازی پرستان نوشته شد.۴ نظر:

 1. با درود. متن بسيار بسيار خوبي بود. از اين جشنها 10 درصد هم نمونده. ولي بجاش تا دلت بخواد عزا و ماتم تو تقويم كشور داريم. ما دست كم خودمون ميتونيم شاد باشيم و ميان دوستان و آشنايان جشنهاي زيباي ميهنمان را با خوشدلي برگزار كنيم، چون با اين كار بيگمان گريه و زاري از ذهنها دور خواهد شد و عرصه را به غم پرستان و ماتم زدگان تنگ خواهد كرد

  پاسخحذف
 2. نوشین گرامی
  با سپاس از دیدگاه های زیبایت
  شاد باشی

  پاسخحذف
 3. خانم نوشین بد نیست مطلبی در مورد تغییر نام خلیج فارس توسط نیروی دریایی آمریکا بنویسین.ممنون

  پاسخحذف
 4. سلام دوست عزيزم با اين مطلب(فراخوان به اعتصاب سراسری در روز 16 آذر) به روزم حتما بخون/ نداي سبز زنده رود

  پاسخحذف